Onze nota's worden verzorgd door Infomedics Zorg B.V. De betalingsvoorwaarden kunt u vinden op infomedics.nl

Informatie van Infomedics Zorg B.V.:

Uw zorgaanbieder heeft aan Infomedics Zorg B.V. de opdracht verleend om de facturering uit te voeren. Op alle (toekomstige) vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft, zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V. van toepassing zoals hieronder weergegeven.

Algemeen

• Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

• In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

• De prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vormt de basis voor de facturering.

• Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger de afspraak niet of niet op tijdaf, dan kan de zorgaanbieder de gereserveerde tijd in rekening brengen.

• In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan,doet de zorgaanbieder vooraf een prijsopgave. De patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%.

Betalingstermijn en sancties

1 De factuur dient te worden voldaan door de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn direct opeisbaar.

2 Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen 14 dagen na factuurdatum aan Infomedics Zorg B.V. te richten.

3 Infomedics Zorg B.V. is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de factuur (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

4 De patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoenaan Infomedics Zorg B.V. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiënt (deels danwel volledig) voldoet.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 24 mei 2013 door Infomedics Zorg B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30203913.